Rohs 2 Kapsamı

Rohs 2 Kapsamı

2. Kapsam- Madde 2(2)
2.1 “Üye Ülkelerin, Madde 4(3) ve 4(4)’e helal getirmeksizin, 2002/95/EC Direktifinin kapsamı dışındaki ancak bu direktifin kapsamına uygun olmayan EEE’nin 22 Temmuz 2019’a dek pazarda yer almasını sağlamak” ne anlama gelir?
RoHS 2 Madde 2(2)7’de, RoHS 1’in kapsamı dışında fakat RoHS 2 kapsamına dahil edilen uygunsuz EEE’ların, 22 Temmuz 2019’a kadar pazar erişiminin Madde 4(3) ve Madde 4(4) ile garanti altına alınan geçiş periyodları sınırlandırılmadığı sürece garanti edildiği belirtmektedir.

7 Kapsamla (Madde 2(2)) ilgili Komisyon Deklarasyonu: 

2.2 Bu provizyondan hangi ürünler faydalanabilir ? (Madde 2(2), 2(1),3(1), 3(2), 4(3), 4,(4))
Bütün 11 kategorinin ürünleri, Madde 2(2)’deki geçiş peryodlarından faydalanabilmekte ancak hali hazırda sadece RoHS 2 kapsamındaki diğer kategorilerdeki ürünler de EEE tanımına getirilen açıklık en azından amaçlanan tek bir fonksiyonu elektrik akımı veya elektromanyetik alana ihtiyaç duyan herhangi bir ekipmanın parçası gibi yeni kapsamla ilgili provizyon nedeniyle geçiş peryodlarından faydalanabilmektedir.
2.3 Bu kapsamda (Madde 2(2), 3(11), 3(12)) “Pazara temin etme” ne anlama gelmektedir?

“Pazara temin etme”, ilk ve tekrar satma gibi diğer tüm ikincil pazar sunumları dahil pazara sunumları kapsamaktadır. Bu, Madde 2(2)’den faydalanan ürünlerin 22 Temmuz 2019’a kadar pazara tam erişimlerinin sağlanacağı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte ilgili tarihten sonra, ürünlerin hiç birine bu tarihden önce pazara sunulmuş olsalar dahi pazarda kalma izni verilmeyecektir. Bu, AB’deki distrübütör zincirinin 22 Temmuz 2019’a kadar bu uygunsuz ürünlerden kurtulması anlamını taşır.
Komisyon, bu hususa kapsam değişikleri ile ilgili ikinci etki analizi çalışmalarında değinecek . RoHS 2 Madde 24 (1) uyarınca 2014 yılının ilk yarısına kadar planlanan Komisyon taslağı, 2013 yılında yürütülen etki analizine atıf yapacak.
2.4 Uyumsuzluk anlamı nedir? (Madde 2(2), 4(1), 4(2), 13,15)
Uyumsuzluk, maksimuym konsantrasyon değerlerine uygun olmayan veya RoHS 2 kapsamında uygulanabilir gerekliliklere (Uygunluk deklarasyonu ve CE işareti) uyum sağlamayan ürünler anlamına gelmektedir.

3. Kapsam –Büyük Ölçek muafiyetleri

Büyük ölçekli muafiyetlere ilişkin üç soru için lütfen FAQ’ya (sayfa 9-13) bakınız.
4. Kapsam –Diğer muafiyetler

4.1 Spesifik olarak dizayn edilmiş ekipman hangi anlama gelir? (Madde 2(4)c ve Madde 2(4)j)

“Spesifik olarak dizayn edilmiş” ekipmanlara, iki direktif muafiyetlerinde yer verilmiştir (Madde 2(4) ve Madde 2(4)(j)). Madde 2(4)’deki tüm muafiyetler, yapıya özgüdür. Bu, ekipmanın istinaya göre kullanılabileceğini, fakat ayrıca RoHS 2’nin kapsamındaki diğer amaçlar için de gerekeceği anlamına gelmektedir. Madde 2(4)(c) ve Madde 2(4)(j)’de belirtilen “spesifik tasarlanmış olma” bu prensibi yansıtmaktadır.

Madde 2(4)(c)’deki muafiyet, kapsamdan muafiyetli diğer ekipman parçasına iliştirilmek üzere spesifik olarak tasarlanmış ekipmanlara uygulanır.

Spesifik olarak dizayn edilen EEE’ler, normalde kişye özel, spesifik bir uygulamayı karşılamak üzere dizayn edilirler. Örneğin, LSFI için dizayn edilen EEE’ler için dizayn gerekir, boyutlandırılır ve uygulamanın ihtiyacına göre siparişe göre uyarlanır.

Spesifik olarak dizayn edilen EEE’nin, diğer bir ekipman türünde kurulumu hariç 2(4)(c) muafiyetinden faydalanır. Böylece örneğin bir EEE fonksiyonu dışında ve ekipmanın kapsamında olursa sadece hariç tutulan bir ekipman içinde kurulabileceği gösterilebildiği (örneğin satış belgeleri, kurulum talimatları, pazarlama belgeleri vs) sürece kapsamda yer alır.

Madde 2(4)(j) muafiyeti, tek amaçlı Ar-Ge için geçerlidir. Ar&Ge amaçlı ancak izleme ve kontrol amaçlı da kullanılabilen ekipmanlar sözkonusu muafiyetten yararlanamazlar ve gereklilikleri yerine getirmeleri şarttır. Ar-Ge muafiyetleri hakkında ayrıca 4.2 . soruya bakınız.
4.2 Ar-Ge Ekipmanı RoHS 2’den muaf mı?

Yalnızca özellikle araştırma ve geliştirme amaçlı dizayn edilen iş temelli mevcut bulundurulan ekipmanlar, RoHS 2 kapsamından muaftırlar. Çünkü bu tür ekipmanlar, RoHS2 kapsamında yer alırlar veAB’deki araştırma, bilimsel ilerleme, gelişim ve yeniliklere bir uğraş/yük teşkil edebilir.
Ar-Ge (R&D) Muafiyetinden faydalanım için ilgili ekipmanın, bilimsel bir araştırma veya prototip ürün geliştirme yapan spesifik bir müşteri veya az sayıda ki müşteriler için özel yapılmış olmalıdır.

Bu muafiyet uygulaması, çok spesifik Ar-Ge uygulamaları için yalnızca gümrüklerde imal edilen spesifik EEE’lere özgüdür. Hem R&D hem ticari ve hem de diğer uygulamalarda kullanılabilen izleme cihazları veya kimyasal analiz enstrümanları ve diğer laboratuvar ekipmanları gibi standart ekipmanlar bu muafiyetten faydalanamaz. Sözkonusu muafiyet ne R&D ekipmanının testi, validasyonu ve izlenmesi için dizayn edilen ve pazara sunulan ekipmanlara ve/veya ne de 9. Kategoriye ait prototiplere uygulanır.
R&D Muafiyetinden faydalanmak için ilgili ekipman, müşteri-spesifik veya bilimsel araştırma veya prototip ürün geliştirmeye dahil küçük sayıda müşteri için yapılmalıdır.
Bu muafiyetten faydalanabilen EEE örnekleri:
Prototip veya EEE örneği/testi gibi tamamlanmamış ürünler
Mavzuatsal uyum değerlendirmeleri, ürün performansı ve müşteri kabulünün değerlendirmeleri dahil yalnızca geliştirme, test, validasyon ve değerlendirme amaçlı tamamlanmamış ürünlerde ve bu tür tamamlanmamış ürünlerin değerlendirmesinde kullanılan özel ev yapımı “geliştirme araçları” .
Bu tür EEE’ler konsepte, geliştirme, dizayn ya da ön-üretim aşamasına ait ve Ar-Ge kullanımı içindir.
4.3 Binalara yerleştirilen EEE’ler kapsam dışında tutulur mu?

Madde 2(4)(c), direktifin kapsamı dışındaki herhangi bir ekipman türüne atıf yapar. Yapılar, RoHS 2 amacı için ekipman olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla bir binaya kurulan ekipman, Madde 2(4)(c)’den gözardı edilemez. Yapıdaki montajlar LSSIT ya da LSFI kriterlerini karşılarsa gözardı edilebilirler, ayrıca bakınız bölüm 3.

4.4 Çoklu veya çift kullanım ne anlama gelir?

Çoklu kullanımlı veya çift kullanımlı EEE’ler, kapsam içi ya da dışında kullanımlara sahiptir.

Çift kullanım terimi, endüstri ve yürütücü otoritelerce geniş çapta kullanılan çoklu kullanımla aynı anlamı taşımaktadır. WEE Direktifi (2002/96/EC) kapsamındaki “çift kullanım”, tüketici ve profesyonel kullanım arasındaki farka işaret eder. Bu ayrım RoHS2 ile alakalı değildir; aynı gereklilikler sektör kullanımları dikkate alınmaksızın EEE’lere uygulanır.
4.5 Çoklu kullanıma sahip EEE’nin kullanımlarından biri RoHS 2 kapsamında ise EEE için uyum şartı aranır mı?

En azından tasarlanan bir kullanımı RoHS 2 kapsamında olan EEE’lerin bu direktifin provizyonlarını karşılaması şarttır. Örneğin, ticari bir araca ya da bir otel odasına monte edilen bir buzdolabı kapsamdadır (İlk örnek Madde 2(4) (c) ile bağlantılı olarak Madde2(4)(f)’den gözardı edilse bile). Hem profesyonel ve hem de tüketicilere satış amaçlı tedarik edilen yolla alakalı olmayan mobil cihazlar için uyum şartı aranaktır. Benzer şekilde üye ülkelerin güvenliğinin korunması amacıyla kullanılabilen EEE’ler, başka kullanımlara da sahip olacağından kapsamdadır ve uyum şartı aranır.

Amaçlanan kullanım/intended use terimi Mavi Rehberde açıklanmıştır.
4.6 Uygun olmayan çok kullanımlı EEE’ler, muaf üründeki kullanım için satılabilir mi?

Uygun olmayan bir EEE muaf bir kullanım için pazara sunulduğunda, pazara sunumu yapan ekonomik operatör ekipmanın amaçlanan kullanımı ile ilgili tüm bilgilerden sorumludur. Dolayısıyla herbir ekonomik operatör, EEE’nin sadece RoHS 2’nin (Madde 11) kapsamı dışındaki kullanımları için pazara sunumunu sağlamaktan sorumludur.
5. Kapsam- Kablolar

5.1 Kablolar, RoHS 2 kapsamında mı?

Kablolar, RoHS 2’nin kapsamı dışındaki spesifik bir EEE’ye veya EEE kombinasyonuna ait olmadıkları sürece 3 Ocak 2013 itibarıyla RoHS 2’nin kapsamındadır. Elektrik akımı veya elektromanyetik alanların transferi için kullanılan kablolar EEE ’dir (optik kablolar EEE olmadıklarından RoHS 2 kapsamında değildir, bknz 7.2). RoHS 1’in ürün kategorisinde yer alan kablolar, hali hazırda RoHS 1 kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen Komisyon tarafından yayımlanan RoHS 1 FAQ’ya (Ing.) bakınız.

Bir kabloyu spesifik bir kategoriye dahil etmek için, kablonun türü ve amaçlanan kullanımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin ses, veri ve video transferinde kullanılan SCARTkablolar, HDMI-kablolar ve network kabloları gibi özellikli kablolar kategori 3 veya 4’de yer alılar. RoHS 1’in kapsamında olmayan nihai hale gelmemiş kablolar örneğin fişsiz kablo makaraları 22 Temmuz 2019 tarihine kadar RoHS hükümlerinden muaftırlar. Ayrıca bakınız Komisyonun kapsamla ilgili deklarasyonu (Madde 2(2)).

Kablolar, pazarda yer alan farklı bir EEE’nin bir parçasını teşkil edebilirler veya pazarda tek başlarına yer alabilirler. Bir EEE’nin parçasını oluşturan kablolar, dahili (kalıcı olarak bağlı) veya harici (harici olarak bağlı) ve ayrılabilir fakat bir kullanım için EEE ile birlikte satılabilir veya pazara sunulabilir) olabilir. Özellikle tıbbi cihaz ve izleme ve kontrol ekipmanı için tasarlanmış kablolar, uygun tarihlerde RoHS hükümlerien dahil olacaktır.

5.2 Dahili teller ve dahili kablolar için gereklilikler nedir ?

Dahili teller kablo olmayıp, RoHS 2’nin kapsamındaki herhangi bir EEE içindeki dahili telin, EEE’nin diğer parçaları gibi materyal kısıtlamalarına uyumu zorunlu olup, CE işareti ve DoC gerekmemektedir. EEE’nin geçiş periyoduna veya kapsam muafiyetine tabi olması durumunda, aynı durum dahili tel için de geçerlidir. Kalıcı kablolara örneğin lamba kabloları için de aynı prensip geçerlidir.
5.3 Harici kablolarla ilgili gereklilikler nedir ?

Bir EEE ile birlikte kullanılmak üzere satıldıklarından veya pazarlandıklarından dolayı örneğin güç kabloları gibi diğer EEE’nin parçasını oluşturan harici kablolar, materyal kısıtlamalarına uyumlu olmalıdır, harici kablolar eğer EEE ve CE işaretli EEE’lerin DoC kapsamında iseler tek başlarına CE işareti ve Uygun Deklarasyonu gerekmemektedir. Kablolar daima ait oldukları EEE’ler gibi aynı teknik gereklilikleri takip eder.

Pazara başka bir EEE’nin parçası olmaksızın ayrı olarak sunulan harici kabloların, materyal kısıtlamalarını karşılamaları zorunludur ve ilgili tarih itibarıyla kendi Uyum Deklarasyonları ve CE işareti gereklidir.

6. Genel Açık Kapsam

6.1 Hangi tür ekipmanlar kapsamdaki muafiyetlerden faydalanabilir?

Madde 2(4) uyarınca aşağıda belirtilen ekipmanlar kapsam dışında yer almaktadır:
Referans Muafiyet Özeti Örnek Ekipman
Madde 2(4)(a) Savunma/güvenlik ekipmanı Füzeler, savaşalanı bilgisayarları
Madde 2(4)(b) Uzaya gönderilemek üzere dizayn edilen Uydular, uzay probları
Madde 2(4)(c) Kapsam dışı ekipmanlar Uçak içinde yüklü bilgisayarlar
Madde 2(4)(d) Büyük ölçekli sabit endüstriyel araçlar (LSSIT) Üretim ve proses hatları, montaj vinçleri
Madde 2(4)(e) Büyük ölçekli sabit tesisler (LSFI) Asansör, konveyor taşıma sistemleri
Madde 2(4)(f) Taşıma araçları Arabalar, ticari araçlar ve uçak
Madde 2(4)(g) Yol amaçlı olmayan mobil makinalar (NRMM) Hidrolik ekskavatorler, forklift, yol koruma ekipmanı
Madde 2(4)(h) Aktif implant tıbbi cihazlar Kalp pilleri
Madde 2(4)(i) Fotovoltik paneller Solar arrays
Madde 2(4)(j) Ar-Ge Ekipmanları Watt dengeleri
*Lütfen ayrıca Madde 2(4)(d),2(4)(e) için soru 3.1’e, Madde 2(4)(j) için de soru 4.2’ye bakınız.
6.2 EEE’nin hangi kategorisinin kapsamda yer alındığına karar verebilirim ?

Tıbbi cihazlar gibi EEE’nin bazı kategorileri için ne tür ürünleri kapsamına aldığını ortaya koyan sektör spesifik mevzuatlar (örneğin Tıbbi Cihazlar Direktifi, 93/42/EEC ) mevcuttur. Bu durumlarda sektör spesifik mevzuata öncelik verilir.
Bir ürüne kategori atanması, muafiyetlerin geçerlilik süresine ve karşılık geçen geçiş düzenlemelerine bağlıdır. Muafiyetlerin geçerlik süresi ayrıca ekipman kategorisine de bağlıdır. Muafiyetlerin geçerlilik süresi ile ilgili detaylı bilgiler, soru 9.1’de belirtilmiştir.
Geçiş düzenlemelerini dikkate alarak, spesifik bir ürün olarak EEE’nin niteliği, ürünün “RoHS 2’de yeni olması ya da olmaması“ ile ilgili başlangıç değerlendirmesinde önemli değildir. “RoHS 2’ye yeni” ürünler, sadece “yeni“ 8., 9. ve 11. kategorilerde yer almayıp, ayrıca diğer başka kategorilere de dahil olabilirler. Bu karar, durum bazında değerlendirilmelidir.
22 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, RoHS 2‘deki tüm provizyonların, kapsamdan muafiyet sözkonusu olmadığı sürece tüm EEE’lere uygulanacağı ve bu nedenle sözkonusu kategorilerin, sadece muafiyetlerle alakalı olacağı belirtilmiştir.
Bu karar üretici veya ithalaçı için iken, üretici/ithalatçının ürünü pazara sunduğu üye ülkelerdeki yetkili otoriteden rehberlik araştırılabilir. Yetkili Otoriteden talep edilerek, örneğin bir yetki durumunda üretici/ithalaçı yetkili otoritenin kararını gerekçelendirebilir.
6.3 RoHS 2, EEE için profesyonel ve endüstriyel kullanımlara mı uygulanır ?

Evet. RoHS 2, RoHS 1 gibi EEE’lerin tüketici ve profesyonel ve endüstriyel kullanımlarını ayırt etmemektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda spesifik muafiyetler (Madde 2(4) veya zaman çizelgesi Madde 4(3), 4(4) ve 4(5)) geçerli olabilir.

6.4 Telekominikasyon ağları “networks”kapsamda mı?

Evet. RoHS 2’de IT ve telekominikasyon ağları için lehimdeki kurşunun Ek III 7(B) muafiyeti, bu ağların kapsamda olduğunu ortaya koyar. IT ve telekominikasyon ağları, TV kablolarını ve diğer benzer ağları da kapsamaktadır.

6.5 Elektrik panoları kapsamda mı?

Bu, panonun nihai bir ürün olarak, (örneğin nihai kullanıcı tarafından doğrudan kullanım gibi) veya bir sonraki safhada üretim ya da nihai EEE ürününe entegre olmak için bir bileşen pazarda yer alıp almadığına bağlıdır. Kullanım için bir konut içindeki üzerinde modüller bulunan elektrik paneli bir cihazdır (devre kesiciler gibi). Hem panelin kendisi ve hem de üzerindeki modülleri, doğrudan kullanım için inşaatçılara veya ev sahiplerine doğrudan satılır ve RoHS 2’nin kapsamındadır.

Bunun gibi, gbi bilgisayralar için grafik kartları, nihai ürünler olarak tedarik edilmeleri durumunda RoHS2 kapsamında yer alırlar ve elektrik ve elektronik fonksiyonu oluşturmak üzere amaçlanmışlardır. İlerki üretim safhaları ya da nihai EEE ürüne entegrasyon için bu gibi kartlar veya boş kardalar, bileşensiz kardlar ya da monte edilen modüller satılır.

6.6 Sigorta kutuları kapsamda mı?

Sadece nihai kullanıcı tarafından doğrudan kullanım amacıyla pazara sunulan sigorta kutuları kapsamdadır.

6.7 Aktif RFID etiketleri kapsamda mı?

Evet. RFID Etiketleri (aktif ve pasif) kapsamdadır ve Madde 3(1)’deki EEE tanımını karşıladığından, Madde 2(4)’deki muafiyetlerden faydalanmadıkça RoHS 2 ile uyum şarttır. Bunlar, genel olarak kategori 3 olarak değerlendirilir.

RFID Etiketleri, örneğin stok tanımı veya hırsız alarm kontrolü için genellikle diğer eşyalara iliştirilerek kullanılır. RFID Etiketi, taşıma/kullanım öncesinde (örneğin paketleme) ayrılmasından ziyade eşya ile birlikte fonksiyonu amaçlamadığından çoğu durumda eşyanın parçası anlamına gelmemektedir. Bu durumda, bağlı eşyanın kendisi EEE olmadıkça ve kapsamda yer aldığı sürece RoHS2 gereklilikleri bağlantılı olduğu eşyaya değil, sadece RFID’ye uygulanmalıdır.

Cihaz/ekipmanlara kalıcı olarak iliştirilen (ayrılması zor) RFID’ler RoHS’un diğer kategorileri altında yer alırlar ve bu tür ekipmanların/cihazların bir bileşeni olarak olarak değerlendirilebilirler ve böylece sözkonusu cihaz/ekipmanlar aynı kategoride değerlendirilirler.

6.8 Ambalajlar RoHS 2 kapsamında mıdır?

Hayır. 14. Hüküm, RoHS’a helal getirmeksizin, spesifik atık yönetimi mevzuatına atıf yapar. Ambalaj ve Ambalaj Atık Direktifi (94/92/EC) ile ilgili ambalajlar, bu nedenle RoHS 2’nin kapsamı dışındadır.

6.9 “ Profesyonel kullanım” nasıl yorumlanmalıdır? İlk pazara sunum veya ayrıca sonrasındaki aşamalara da uygulanır mı?

“Profesyonel kullanım”, yolla ilgili olmayan mobil makine haricinde ve endüstriyel izleme ve kontrol tanımında atıf yapıldığı üzere EEE’nin kullanım fazına atıf yapar. EEE’nin profesyonel kullanım için pazara sunulması için amaçlanan kullanıcı profesyonel olmalıdır.

RoHS 2’nin, birkaç muafiyet haricinde profesyonel veya profesyonel olmayan kullanım için EEE ‘ler arasında bir ayrım yapmayacağı not edilmelidir. Bu muafiyetler, sadece profesyonel kullanım için mevcut bulunan ekipmanın, muafiyetin uygulanması için özellikle profesyonel kullanımı için mevcut olduğuna işaret eder.

Bazı durumlarda bir üretici, sadece profesyonel kullanım için pazara EEE sunabilir. Buna rağmen, üreticinin kontrolü dışında bir distribütör profesyonel olmayan kullanım için EEE’yi pazara sunabilir (örneğin satış / kira aracılığıylaı). Bu durumlarda EEE’nin uyumu için modifiye eden distribütörlerin, EEE’nin uyumu için sorumluluğu üzerine alabilir (Madde 11).

7. EEE, Bileşen ve Tüketilenler
7.1 Ürünüm, Madde 3(1) ve 3(2) kapsamında mı?

RoHS 2’de EEE anlamına açıklık getiren iki eleman bulunmaktadır:
 EEE’nin Madde 3.1’deki genel tanımı
 EEE’nin Madde 3.2’deki “bağlı olma” tanımı

Elektrik akımına veya elektromagnetik alana bağımlı veya akımları/ alanları üreten, ileten veya ölçen en az tek bir amaçlı fonksiyona sahip tüm ekipmanlar, EEE’lardır. Sadece küçük bir elemanın elektrik fonksiyona sahip olduğu ekipmanlar için de aynı tanım geçerlidir.

Bunu belirleyici EEE örnekleri:
 Elektrik saatli gazlı fırınlar
 Şarkı söyleyen oyuncak ayı, ışıklı spor ayakkabılar
 Tutuşma için elektrik alevli benzin motorlu ekipmanlar, çim biçme makinaları gibi
Tüm bu durumlarda elektrik fonksiyonu, ürünlerde amaçlanır ve ürün fonksiyonunun entegre parçasıdır. olan elektrik fonksiyonudur. Elektrik fonksiyonun başarısız olması durumunda, uygun bir şekilde çalışamaz. Bu, elektriğin nereden geldiğinden veya ana enerji kaynağı olup olmamasından bağımsızdır.
Bir ürünün EEE olması için prensip olarak elektriğe bağlı fonksiyonlarının entegresi şarttır.
Örneğin, ışıklı bir gardrop, tek bir ünite olarak satılsa bile mobilya parçası ile elektrik/elektronik araç kısmı ya da donanabilen kısmı arasında ayrım vardır. Eğer ışıklı ekipman tek başına EEE ise hem ışıklı kısım ve hem de gardrop ayrılabilirse ve tamamen ayrı ürünler olarak kullanılırsa, sadece elektrikli/elektronik ekipman (aydınlatma) RoHS 2 kapsamındadır. Mobilyanın kendisi kapsam dışında kalır.
Yukardaki senaryo güç araçlarından, lambalar ve diğer pek çok daha önce RoHS 1 kapsamında yer alan ve kombineli olarak tamamen fonksiyonel çeşitli sökülebilir elektrikli/elektronik ve elektrikli /elektronik olmayan kombineli parçalardan oluşan EEE örneklerinden farklılık göstermektedir. Bu parçalar, EEE’ların basit entegre bir parçalarıdır ve kendi gerekliliklerini karşılamaları gerekir. Bu, örneğin elektrikli olmayan EEE parçaları için çeşitli mevcut muafiyetleri yansıtır.
Madde 4’deki madde kısıtlamaları ekipmanın tamamına uygulanır. AB Pazarına sunulan ve EEE tanımını karşılayan ekipmanın tümü, Madde 2(4) kapsamından hariç olmadıkça yeni Ek I’deki 11 kategoriden birisi olarak RoHS 2 ‘nin kapsamındadır.
7.2 Elektrik akımı veya elektromanyetik alana bağlı olma ne anlama gelir?

Elektrik akımına veya elektromagnetik alanlara bağlılık, EEE’nin elektrik veya elektronik parçalarından geçen bu gibi akım ve alanların en az bir fonksiyonu yerine getirmesi anlamına gelir. Kompak diskler (CDs) ve optik kablolar gibi elektrik veya elektronik parçaları olmayan ekipmanlar, RoHS 2’nin kapsamı dışındadır.
7.3 Bileşenler, RoHS 2’ye uyumlu olmak zorunda mı?

RoHS 2, EEE’nin ilgili direktifin (RoHS2) gerekliliklerini karşılamasını sağlar. Ekipman, farklı bileşenlerden oluştuğundan , bağlantı veya bilgisayarın plastik kasası gibi elektronik veya elektrikli olmayan kısımlar da dahil bütün bileşenlerin ve parçalarının bu gereklilikleri karşılaması durumunda, EEE’nın kendisi madde gereklerini karşılayabilir. Bu nedenle, nihai EEE’larda kullanılan ya da tamir veya güncelleme amaçlı kullanılan RoHS 2 kapsamındaki bileşenlerin, Madde 4’e göre madde kısıtlamalarını karşılamaları gerekmekte olup, CE işareti gerekmemektedir. Tek başına satılan veya kullanılan nihai EEE’nin içinde kullanılmak üzere üretilen bileşenler, CE işareti gerekli olmayıp muafiyetten faydalanırlar ve madde gerekliklerine uyumlu olmaları gerekmez.

7.4 Tüketilenler kapsamda mı?

Yazıcı/printer kartuju gibi Madde 3(1) ve 3(2)’deki daha spesifik EEE tanımını karşılayan sadece ekipman bileşenli ekipman tüketilenleri, EEE olup RoHS2’ nin kapsamındadır. Sabun tozu veya vakum temizleme çantaları gibi EEE’nin tanımını (soru 7.1) karşılamayan tüketilenler, ekipman olmayıp RoHS 2’nin kapsamında değildir.
8. CE işareti, Gerekli Teknik Dökumantasyon ve Uygunluk Beyanını
içeren Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Devam eden bölüm RoHS 2’nin spesifik konularıyla ilişkili olup, Mavi Rehber (Blue Guide) ile birlikte okunmalıdır. CE İşaretlemesi için gerekliklere ilişkin uyarılar, sadece RoHS’a atıf yapmaktadır. CE İşaretlemesi, ayrıca uygulanabilen diğer düzenlemelere (düşük voltaj direktifi, EMC, R&TTE, Makina vb) dayalı olarak gerekebilmektedir.
8.1 Yeni Çerçeve Düzenlemesi (NLF) nedir?

Ürünlerin serbest dolaşımına dair engellerin ortadan kaldırılması ve ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin etkili ve uyumlu Avrupa yasal çerçevesinin oluşturulması için, Komisyon tarafından 1985’de ortaya koyulan “Yeni Yaklaşım” 1990’da “”Global Yaklaşım” olarak geliştirilmiştir. Yeni Çerçeve Düzenlemesi (NLF), Yeni ve Global Yaklaşımın modernleştirilmesini teşkil eder. 765/2008 Tüzüğü, ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin akreditasyon ve pazar gözetimi için gereklilikleri ortaya koyar. 768/2008 sayılı Karar, ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin genel bir çerçevesini ortaya koyar. Bu, pazar gözetiminin ve CE uygulamasının, işaretlemenin, ürün mevzuatında yaygın olarak kullanılan terimlerin (bazı durumlarda günümüzde farklı olarak kullanılır) tanımlarının ve gelecekteki sektörel mezuatların daha uyumlu ve uygulamada kolay olmasının desteklenmesi için model provizyonları içermektedir. Karar, sadece AB enstitülerini bağlayıcıdır. İşletimsel olmak adına ilgili Karardaki model provizyonlarının, sonraki revizyonlarda mevcut Direktiflere ilişiklendirilmesi gerekmektedir. Bu proses , “uyumlaştırma” olarak bilinir.
NLF, ürünlerin dahili pazarda daha iyi işlev görmesine, sağlamlaştırılmasına ve AB pazarında daha geniş endüstriyel ürünlerin yer alması için koşulların modernleştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. NLF Kapsamında alınan önlemler:
Üçüncü ülkelerden ithal edilenler dahil tüketici ve profesyonellerin daha iyi korunması için pazar gözetimi kurallarını geliştirir,
Değerlendirme kuruluşlarının bildirimleri için gerekliliklere dair daha açık ve sağlam kurallarla ürünlerin uygunluk değerlendirilmesinin kalitesini artırır, CE İşaretlemesinin anlamına açıklık getirir, ve Gelecekteki düzenlemelerde kullanılan bir önlem paketi formundaki endüstriyel ürünler için
genel bir çerçeve geliştirir

8.2 Uygunluk Beyanı “ Declaration of Conformity (DoC)” nedir ?

Bir ürün pazara sunulduğunda üretici veya AB’de yerleşik yetkili temsilci tarafından uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçası olarak AB Uygunluk Beyanı’nın “ EU DoC”nın hazırlanması zorunludur. Beyan, direktife uyumun sağlandığını, diğer bir ifadeyle RoHS 2 kapsamındaki elektrik ve elektronik ekipmanın RoHS 2’de belirtilen maddelerin kısıtlamalarını karşıladığını garanti etmelidir. 768/2008 sayılı Komisyon Kararı Madde 5’i (ürünlerin pazara sunulmasına ilişkin genel çerçeve), DoC gerekli kılan mevzuatın tüm ilgili birlik faaliyetine karşılık tek bir beyan/deklarasyon hazırlamasını öngörmektedir. Bu doğrultuda tek deklarasyonlar teşvik edilmelidir.
8.3 Teknik dosyaya neleri dahil etmem gerekiyor ?

RoHS 2 Madde 7(b)’ye göre üretici, gerekli teknik dokümanı hazırlamalı ve 768/2008/EC Sayılı Kararı Ek II Modül A’ya (ürün pazarının genel çatısı altında) uygun olarak dahili üretim kontrol prosedürünü yürütmeli veya kendi adına yürütülmesini sağlamalıdır. Teknik dokümantasyon için gereklilikler, aynı Ek II’nin Modül A’sındaki karardan bulunabilir. CENELEC, 768/2008/EC’deki gerekliklerin karşılanmasına dair rehberlik sunan uygunluk kabulüne dair gerekli teknik dokumantasyonla ilgili bir Harmonize Avrupa Standardı hazırlamıştır.

8.4 CE Işaretine geçişi nasıl sağlarım?

Kapsamdaki tüm EEE’ler, CE işaretli olmalıdır ve madde kısıtlamalarının uygulandığı15 tarihten itibaren DoC üzerinde RoHS 2’ye (2011/65/EU) atıf yapan bir referans içermelidir. EEE’lerin, RoHS 2’nin kapsamında olması ve madde kısıtlamalarını karşılaması durumunda, prosedürel gereklikler ve diğer gereklikler, pazarda yer alır veya Direktifin yürürlüğe girdiği tarihden (21 Temmuz 2011) sonra, CE işaretli olabilir ve madde kısıtlamaları henüz uygulanmasa bile kendi DoC’undaki RoHS 2’yi içermelidir.
8.5 Yedek parçalar ve alt-bileşenlerin CE işaretli olması ve bir DoC içermesi gerekli midir?

Madde 3, EEE (Madde 3(1)) ve yedek parçaları (Madde 3(27)) ayırır. Madde 4, EEE ve yedek parçaların madde kısıtlamaları ile uyumlu olmasını gerektirir fakat Madde 15 kapsamında CE işaretlerinin iliştirilmesi için gereklikler sadece nihai EEE’ye uygulanır. Bundan dolayı nihai EEE (Madde 3(1)) olmayan yedek parçaların, CE işaretli olması veya bir DoC gerekmez. Yedek parçalar, spesiifk bir EEE’nin tamir, tekrar kullanım, güncellemesi için pazara sunulduklarında nihai EEE değildir.

Bazı grafik kardları gibi nihai EEE’lerin, CE işaretli olması gerekir ve bir DoC gerekir. Aynı kural, bir üretici ya da entegratör tarafından EEE’ye sonraki entegrasyon için tedarik edilen zaten EEE’nin DoC’u kapsamında olan ayrı bir CE işareti veya DoC gerektirmeyen alt-parçalar (sub-assemblies) haricinde alt-parçalara da uygulanır.

8.6 Madde kısıtlaması uygulamasından önce diğer yeni ekipmanlar, kategori 8 ve 9 ekipmanları için RoHS 2 CE işareti ve DoC hazırlamam gerekiyor mu?

Madde 2(2) uyarınca RoHS 1 kapsamı dışında fakat RoHS 2 kapsamındaki uygunsuz ürünler, Madde 4(3) ve Madde 4(4)’deki spesifik uygulama tarihleri olmadıkça 22 Temmuz 2019’a kadar pazar erişimine sahiptir. Madde 2(2) amacına uygun olarak uygunsuz ürünlerin, madde kısıtlamalarıyla uyumlu olması ve DoC ve CE işaretlemesini kapsayan RoHS2 prosedürel gerekliliklerini karşılaması gerekmemektedir. Bu nedenle DoC ve CE için geçiş fazı olmamasına rağmen, 8. ve 9.kategori ekipmanlarının madde kısıtlamaları uygulanıncaya kadar CE işaretini veya DoC’larına RoHS 2’yi dahil etmeleri gerekmez. RoHS 1 Kapsamı dışındaki ve RoHS 2 kapsamındaki diğer EEE’lar 23 Temmuz 2019 itibarıyla pazara sunulmadıkça , CE işareti veya RoHS 2 için DoC gerekmeyecektir.

8.7 Geçiş peryodu hala devam ediyorsa, ürünün zaten madde kısıtlamalarına uyumlu olduğı nasıl anlaşılır?

EEE’nin; o RoHS 2 Kapsamında geçiş peryoduna tabi olup/ olmadığı ve o CE işaretini taşıyıp/ taşımadığı
ile ilgili daha önce madde gereklilklerine uyumlu olduğu Doc’dan bulunacaktır.
8.8 CE Işareti açısından, “nihai ürün” (Madde 7(c )) ve “nihai EEE” (Madde 15(1)) aynı mıdır ?

Evet.Mavi Rehber (sayfa 15), bununla ilgili bir rehberlik sunar ve “elektrikli ve elektronik ekipman” EEE terimi direktifin amacına göre anlama açıklık getirmek amacıyla “elektrik ve elektronik ürün” terimi olarak okunabilmesini önerir. Bundan dolayı Madde 7 ve Madde 15’in amacı doğrultusunda ürün ve EEE terimlerinin aynı anlamda ve kendi içinde değişebilir.
8.9 RoHS2’nin tüm ürüne uygulanması durumunda, EEE-olmayan kısım için de DoC ve CE ile ilgili belgeleri sağlamalı mıyım?

DoC, Madde 4 kapsamında pazara sunulan ürüne referans vermelidir. Bu, normalde pazara sunulan tüm ürünün model numarası veya benzer bir tarifi olacaktır.
RoHS2, ekipman ve örneğin ayar araçlarıyla birlikte satılan elektrikli güç aracı tüm parçalarına uygulanır. Ancak, RoHS 2 herhangi bir ekipman öğesi/bileşeni kadar ekipmanı hizmete aldıktan sonra atılmak üzere ambalaja sahip olmayan kılavuz, belge, tüketilenlere vb. uygulanmaz. Madde 7(b)’ye göre teknik dokumantasyon, yukarıda açıklandığı üzere ürünün tüm bileşen kısımlarının uyum bilgisini kapsamalıdır.
8.10 Uyumu göstermek için harmonize standartlar nasıl kullanılabilir?

Mavi Rehber (sayfa 29, bölüm 4.3), harmonize standrtaların kullanımını kapsayan uyumun kabulü ile ilgili kılavuzdur.
8.11 Kısıtlanmış maddeler açısından EEE’deki CE işareti ne anlama gelir?

CE İşareti, ürünün üreticiyi etkileyen uygulanabilir AB gerekliliklerine uyumunu sembolize eder. Ce Işareti, ürüne iliştirildiğinden, sorumlu kişi tarafından deklarasyonda:
Ürünün tüm AB provizyonlarını karşıladığı, ve
Uygun uygunluk değerlendirem prosedürlerinin yürütüldüğü belirtilmelidir.
2 Ocak 2013’den itibaren CE işareti taşıyan kapsamdaki EEE’ler, RoHS2 gerekliliklerine uyumlu olarak kabul edilir ve bundan dolayı RoHS 2 Ek II, III ve IV’deki tolere edilen maksimum konsantrasyonun üzerindeki değerlerine sahip olmadıkları kabul edilirler.
8.12 CE Işaretinin dışında herhangi bir RoHS işareti bulundurabilir miyim?

2 Ocak 2013 itibarıyla, yalnızca CE işareti ürünün, RoHS 2 gereklilikleriyle uygunluğunu kanıtlayan tek işaret olacaktır. 765/2008/EC’e göre işaretler, sinyal veya ithaf /yazılar , CE işaretinin anlamı veya formuna ilişkin olarak üçüncü taraflaca yanlış anlaşılabileceğinden yasaklanmalıdır.
8.13 Pazara sunulmakta ve distributor tarafından kontrol edilmekte olan ürün arasındaki zaman dilimi göz önünde bulundurulduğunda, ürünün bu direktife ne zaman uyumlu olması gerekir?

Ürünün, pazara sunulduğu uygunabilir tarihte (üretici veya ithalatçı tarafından) kimlik bilgisi de dahil gerekliklere uyumlu olması gerekir. Bunun, distributor zincirindeki, ekonomik operatörler tarafından mevcut hale getirilmesi devam edebilir.Buna rağmen, uygun-olmayan ürünler için bu Madde 2(2)’nin sonundaki aşamalı peryoda atııf yapmaz (bakınız soru 2.1).
8.14 İzleme sebepleriyle ilgili ürün işaretleme gereklikleri nedir?

Madde 7, üreticilerin ekipmanı tip, grup veya seri numarasıyla işaretlenmesini veya tanımlanmasına izin veren diğer elemanla işaretlemesini gerekli kılar. İşaretlemenin sıklığı, bir rün hattı için olup/olmamasına, grup veya bireysel seri numaraları iş kararını ilgilendiren konudur.
Tanımlı uygunsuzluklar operatörlerin bir kısmıyla ilgili faaliyeti gerekli kıldığında, ürünün tanımı uyumsuzluğun azaltılması ve gerekli aksiyonun geliştirilmesi ve pazardaki uyumlu ve uyumsuz EEE’nin arasındaki ayrımı yapmak için gerekli faaliyetlerin azaltılması için geliştirilebilir.
9. Madde Kısıtlamaları ve Muafiyetler

9.1 Muafiyet gerekliklerine lşkin RoHS2 1 ve RoHS 2 arasındaki fark nedir?

RoHS 2 muafiyet koşullarına istinaden birkaç değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler, prosedürel yönden olduğu kadar muafiyetlerin uygulamalarının değerlendirme kriterleriyle ilgilidir. Yeni prosedürel yönler:
 Muafiyet başvrusu yapan üreticilerin Ek V’deki minimum gereklilikleri sağlaması gerekmekte,
 Bir muafiyetin garanti altına alınması, yenilenmesi veya iptali için son tarihler belirtilmiştir.
Üreticiler için set edilen bir muafiyetin yenilenmesi için son başvuru tarihleri belirlenmiştir.  Yenilenen veya iptal edilen muafiyetler için geçiş önlemleri tanımlanır.
RoHS 1’deki muafiyetlerin değerlendirilmesi için iki kritere (kısıtlanmış maddelerin kullanımıyla kıyaslandığında uygulanabilirlik ve çevresel, sağlık ve ikamenin tüketici güvenliğine olan negatif etkileri) ek olarak, RoHS 2 kapsamında üçüncü kriter eklenmektedir. Bu yüzden, ileride ikamenin güvenlirliğinin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi gerektir. Bir muafiyet, kısıtlanmış bir maddenin spesifik kullanımını gerekçelendiren üç kriterden en az biri ile garanti edilebilir. Ayrıca etki kriterlerinin RoHS 1’den RoHS 2’ye değiştiğini dikkat ediniz. RoHS 2 ile kısıtlanmış bir maddenin ikamesinin bütün etkisi negatif ise, bunun muafiyeti gerekçelendirilir. Buna ek olarak, aşağıdaki parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir:
 İkamelerin mevcudiyeti (yeni)
 İkamenin sosyo-ekonomik etkisi (yeni)

RoHS 2 Muafiyetleri-maksimum geçerli periyod
Muafiyetler

EEE
Kategorileri Ek III’de listeli muafiyetler
(21 Temmuz 2011 itibarıyla) Ek IV’de listeli muafiyetler
(21 Temmuz 2011 itibarıyla)
Uzatma tarihi
belirtilen Uzatma tarihi belirtilmeyen Uzatma tarihi
belirtilen Uzatma tarihi
belirtilmeyen
Kategori 1-7 ve
10 22 Temmuz 2011-
spesifik tarih 22 Temmuz 2011-
21 Temmuz 2016 Uygulamada değil Uygulamada değil
Kategori 8 ve 9 genel 22 Temmuz 2014-
spesifik tarih 22 Temmuz 2014-
21 Temmuz 2021 22 Temmuz 2014-
spesifik tarih 22 Temmuz 2014-
21 Temmuz 2021
Kategori 8 in
vitro* 22 Temmuz 2016-
spesifik tarih 22 Temmuz 2016-
21 Temmuz 2023 22 Temmuz 2016-
spesifik tarih 22 Temmuz 2016-
21 Temmuz 2023
Kategori 9
endüstriyel* 22 Temmuz 2017-
spesifik tarih 22 Temmuz 2017-
21 Temmuz 2024 22 Temmuz 2017-
spesifik tarih 22 Temmuz 2017-
21 Temmuz 2024

* : Spesifik kullanım muafiyetleriyle ilgili bilgi (kategori 8 in vitro ya da kategori 9 endüstriyel) muafiyetlere ilişkin başvuruya eşlik eden dokumandan bulunabilir.
Muafiyetler, maksimum geçerlilik peryodu için garanti edilir ve durum değerlendirmesinden sonra sadece talep üzerine yenilenebilir (başvurunun yenilenmesi).
Ek III ve Ek IV’de listeli muafiyetler aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır:
o Geçerlilik periyodu sona erdiğinde o Madde 5(1)(a)’daki koşulların yerine getirilmemesi durumunda (iptal edilir:herhangi bir kişi tarafından gerekçeye sahip dokümanlarla iptal başvurusu yapılabilir).
9.2 Muafiyetlerin garantisi firma, ekipman ve başvuru başına mı ?

Muafiyet garantisi spesifik başvurulardaki spesifik maddeler için geçerli olup, ne EEE’nin bütünü ve ne de bir firma için geçerli olmamaktadır. Bu nedenle, spesifik başvurudaki maddeleri kullananlar/kullanıcılar muafiyetten faydalanabilir.

9.3 Bir muafiyet için başvuru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mümkün müdür?

Evet, paydaş görüş alım süreci duyurulduğunda. RoHS 2 Gerekliliklerinden muafiyet başvurularıyla ilgili tüm bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

9.4 Son muafiyetlerin garanti si RoHS 1’den RoHS 2’ye nasıl uygulanacak ?

RoHS 1 ‘e göre son muafiyetler, 3 Ocak 2013 tarihine kadar uygulanacak 2011/534/EU sayılı kararn kapsamında garanti edilecek olup, sonrasında uygulanması için yasal olarak RoHS 2 kapsamına dahil edilmesi gerekecektir.
9.5 Madde 4(4)(f) ile sağlanan muafiyet garantisi, özellikle bu noktayı doğrulayan ifadenin Ek III veya IV’de yer aldığına bakılmaksızın, geçerlilik süresi sona eren tüm muafiyetlere uygulanır mı?

Evet. Madde 4(4)(f)’de garanti edilen muafiyetler, Ek III veya Ek IV’deki doğrulama ile sınırlı değildir.
9.6 Kısıtlanmış maddeler için maksimum konsantrasyon değerleri nedir ve EEE’nin uyumlu olduğundan nasıl emin olurum?

Madde 4(2)’de belirtilen maksimum konsantrasyon değerleri, RoHS 2 Ek II’de listelidir. Kurşun, civa, 6 değerlikli krom, poli bromlu bifeniller (PBBs) ve polibromlu difenil eterler (PBDEs) için maksiumum konsantrasyon EEE’deki bütün homojen materyal başına % 0,1’dir. Kadmiyum için EEE içindeki homojen materyallerin tamamı için maksimum konsantrasyon sınırı ağırlıkça % 0.01’dir.
EN 50581:2012 Harmonize Avrupa Standardı17, üreticinin RoHS2 ‘deki madde kısıtlamalarına uyumunu göstermek için derleyebileceği teknik dokümantasyonu belirler.

EN 50581, ayrıca Madde 16(2)’de refere edilen standarttır. Madde 7(b)’de belirtildiği üzere, teknik dokümantasyonun ayrıca 768/2008/EC Kararı Ek II Modül A ile uyumlu olması gerekir. Bu nedenle, Standard Modül A ile birlikte okunmalıdır.

16 Kurşun ve kadmiyum uygulamalarının muafiyetlerine ilişkin 2002/95/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Eki, teknik ilerlemenin uyarlanması amacıyla 8 Eylül 2011 tarihli KOMİSYON KARARI. 17 Ayrıca soru 8.3’e bakınız.
Madde 16(2)’de belirtildiği üzere Üye Ülkeler, uyumlaştırılmış standarda göre değerlendirilen EEE’ların, RoHS 2 gerekliliklerini karşıladığını varsayar. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, yürütme faaliyetlerinin bir parçası olarak bu gibi EEE’leri analiz edebilirler. Analiz madde kısıtlamasını ihlal ettiğini gösterirse, EEE üreticisi EEE’nin standarda göre değerlendirilmiş olmasına rağmen, bunun tüm sorumluluğunu üzerine alır.
9.7 Madde kısıtlamaları, üretim prosesine mi uygulanır?

Hayır. Kısıtlamalar, sadece bitmiş ürüne uygulanır. Bundan dolayı kısıtlanmış maddeler, diğer mevzuatları ihlal etmedikçe ve nihai EEE maksimum konsantrasyon değeri üzerinde madde içermedikçe, üretim prosesinde kullanılabilir.
9.8 Homojen materyal nedir ?

Homojen materyal:
1) Bütünüyle tekdüze kompozisyona sahip bir materyal; ya da
2) Materyallerin kombinasyonundan oluşan, ki sökme, kesme, ezme, öğütme, aşındırma gibi mekanik faaliyetlerle farklı materyallere parçalanamayan veya ayrılamayan bir materyal.
Bilgisayar ekranının plastik kaplaması, kablo içindeki bakır tel ve lehim bağlantısının lehim kısmı homojen materyal örnekleridir.
EEE’lerin hepsi pekçok farklı homojen materyallerden oluşurlar ve maksimum konsantrasyon değerleri tek tek homojen materyallerin herbirine uygulanır.

Üye Ülke Yürütme Otoritesi tarafından EEE’den alınan herhangi bir numune, uygulanabilir muafiyet mevcut olmadığı sürece maksimum konsantrasyonun üzerinde kısıtlanmış madde içermemelidir. Uygunluk değerlendirmeleri amacıyla örnek hazırlanırken ( başvurulan test metodu için homojen numunelerin kısıtlanmış maddelerin varlığını seyreltmesi durumunda) bireysel homojen parçaların yeterli şekilde ayrılmasını sağlamak için bakım ve risk değerlendirme göz önünde bulundurulmalıdır.

9.9 Kaplamalarda 6 değerlikli krom maddesinin analizi için basit/kolay metodlar var mı?
Pasivasyon, kaplama için µg/cm 2 olarak sonuçlanan ağırlıkça % 6 değerlikli krom (Cr VI) analizleri için basit, güvenilir ve çok hassas metod mevcut iken, 6 değerlikli krom (CrVI) için ağirlikça yüzde analizleri zordur. Bu değerleri % ‘ye çevirmek için kaplama kalınlığı veya yoğunluk bilgisi gerektirir. Genellikle kaplama kalınlığı bilinmez ve çoğu elektrik ekipman üreticileri kalınlığı doğru bir şekilde ölçmek için ekipman ya d auzmanlığa sahip değildir. Yoğuluk bilinmez fakat yaklaşık 5.0 g/cm2 olarak tahmin edilebilir.
Eletrik ekipmanalar için kullanılan pasivasyon kaplamaların iki tipi vardır:I) özellikle % 10 6 değerli krom içeren kaplama (örneğin sarı veya yeşil kaplamalar) veya ii) CrVI’nın, % 0.1’in altında olduğu 3 değerli kaplamalardaki gibi mevcut olmasının amaçlanmaması durumu. Kaplama yoğunluğu ve kalınlığı (renk ve tip temelinde) değerlendirilirse , sıcak su ile ekstraksiyon testi sonucundan makul bir Cr VI tahmini yapılabilecektir. Bu tahmini sonuç, özelikle Cr VI kaplamaları için Cr VI % 0.1’den büyük; muafiyetlerin mevcut olmasına rağmen, genellikle mevcut olması istenmeyen Cr VI % 0.1’den küçük olacaktır. Ara-durum sonuçları elde edilirse , sonrasında Cr VI konsantrasyonlarının daha doğru hesaplanabilmesi için kaplama kalınlığı ölçülebilir , ancak bunun testlerin sadece küçük bir yüzdesinde önemli olması beklenmeketdir.
9.10 Homojen materyal olması için bir kaplamanın kalınlığı ne olmalıdır?
Bir kaplamanın iki tabakası gibi eğer iki homojen materyaller fiziksel metodlarla ayrılabilirse, RoHS’un homojen materyal tanımına göre bunlar iki farklı homojen materyallerdir. EEE’de kullanılan 100 nm’den daha küçük kaplama türleri, bazı ince pasivasyon kaplamarı hariç nadir olarak RoHS kısıtlanmış maddelerini içerir. Bu nedenle bu ince kaplamalar için analiz gerekliliği aranmayabilir.
9.11 Kapalı devre nedir?
Madde 4(5)‘e göre 1 Temmuz 2006’da yürürlüğe giren RoHS 1’den önce pazara sunulan EEE’lerden geri kazanılan ve 1 Temmuz 2016’dan önce pazara sunulan yeni EEE içinde tekrar kullanılan yedek parçalar, tekrar kullanımın “denetlenebilir kapalı geri döngülü iş amaçlı sistem”de oluştuğu sürece madde kısıtlamalarından muaftır. Bu, maksimum konsantrasyonun üzerinde kısıtlanmış tehlikeli madde içeren yedek parçaların, yalnızca diğer iş alanlarına tekrar satışının yapılabileceğini ve tüm transferlerin kayıtlı, belgeli ve izlenebilir olduğu sistemde bulunabileceği anlamına gelir (bu, onun her zamanki pazara satılmamasıdır). Buna ek olarak, satan ve son kullanıcının tehlikeli madde içerik riski dahil yeniden kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu örneğin ambalajda belirtilebilir.

Advertisements

About TurkExim Importers Search Engine

TurkExim is a importers search engine.Find importers all over the world.
This entry was posted in rohs testi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s